از رشد ۳۰۰ درصدی کمک هزینه تحصیلی دستیاران تخصصی تا افزایش

معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های این معاونت را در دولت سیزدهم اعلام کرد.


به گزارش ایسنا، به نقل از رواط عمومی وزارت بهداشت، براساس اعلام معاونت فرهنگی دانشجویی، افزایــش ۲.۵ برابــری وام ازدواج دانشــجویی، افزایـش قابـل توجـه دریافتـی دسـتیاران و کارورزان بـه ازای ازدواج و فرزنـدآوری (هـر فرزنـد ۱۰ درصـد) و انعقـاد تفاهـم نامـه بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای شـروع بـه تحـت پوشـش قـرار گرفتـن و محاسـبه سـنوات بیمـه تامیـن اجتماعـی بـرای دانشـجویان دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی، از مهم ترین اقدامات این حوزه بوده است.

اهم اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به شرح زیر است؛

– رشــد ۳۱ درصدی تعــداد واحد سوییت متاهلی در دانشگاه و دانشکده هــای علوم پزشکی کشور تا ابتدای سال تحصیلی جاری و ۱۰ درصــدی تخــت هــای دانشــجویی خوابگاههــای مجـردی


– افزایــش کمــک هزینــه تحصیلـی دریافتــی ۳۰۰ درصدی دستیاران تخصصی بخصوص دستیاران متاهـل و افزایـش کمـک هزینـه تحصیلـی دریافتـی ۲۰۰- ۳۰۰ درصـدی کارورزان و ســایر گــروه هــای دانشــجویی


– افزایـش ۲.۵ برابــری وام ازدواج دانشــجویی، افزایــش دو برابــری وام تولــد فرزنــد و افزایـش وام ودیعـه مسـکن بـه ۷۰۰ و ۶۰۰ میلیـون ریال بـرای کلان شـهرها و سـایر شـهرها


– اعطای وام ازدواج بــه ۱۷۰۰ نفــر از دانشــجویان و وام ودیعــه مســکن بــه ۱۴۰۰ نفــر از دانشــجویان متاهــل و وام فرزنــدآوری بــه ۳۰۰ نفــر از دانشــجویان در یکســال گذشــته
– افزایش بیش از دوبرابری حق الزحمه ساعتی کار (فعالیت) دانشجویی


– برگزاری حــدود ۱۰۰ کرسی آزاداندیشی دانشجویی با موضوعات متنـوع در سال تحصیلی گذشته


– مشـارکت در اعـزام بیـش از ۸۰۰۰ نفـر از دانشـجویان در قالـب کاروان هـای راهیـان نـور توسط بسـیج دانشجویی


– برگـزاری طـرح “همـراه بـا حکیمـان” (۱و۲) بـا حضـور ۲۸۰۰ نفـر از اسـاتید بـا خانـواده ( جمعـا ۸۵۰۰ ) در مشـهد مقـدس بـه مـدت ۷۲ سـاعت کـه ۱۲ سـاعت آموزشـی بـرای اسـاتید و خانـواده هـا موضوعـات: سـیره رضـوی، اخـاق، جوانـی جمعیـت و … برگـزار شـد.


– برگــزاری اردوهای دانشـجویی “همراه بـا سـتاره ها” بــا حضور ۴۵۰۰ نفــر از دانشـجویان دختـر دانشـکده هـای علـوم پزشـکی مسـتقل و مجتمـع هـای آمـوزش عالــی سلامت شهرســتان هــای محــروم در مشــهد مقــدس، همــراه بــا آمــوزش موضوعــات: معرفتــی، ایمانــی، پخــش مســتند، مهارتهــای زندگــی و ازدواج و …، برگــزار شــد.


– برگــزاری اردوی آموزشی زیارتی “مثبــت آرمــان” بــا حضــور ۲۲۰۰ نفــر از دانشــجویان دختـر و پسـر فعـال حـوزه هـای علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی (کانـون هـا فرهنگـی، همتایــاران سلامت، انجمــن هــای علمــی، نشــریات دانشــجویی، هیئــت هــای مذهبــی و…) در مشــهد مقــدس


–  برگــزاری دومیــن دوره نمادیــن آییــن فــارغ التحصیلــی دانــش آموختــگان علــوم پزشـکی کشـور بـا حضـور ۱۲۰۰ نفـر از دانـش آموختـگان پسـر و دختـر دانشـگاههای علــوم پزشــکی سراســر کشــور در رواق امــام خمینــی حــرم مطهــر رضــوی


– برگزاری دو دوره جشنواره قــرآن و عترت دانشگاهیان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور ۱۰۰ هــزار دانشــجویان ، اســاتید و کارکنــان


– کارگاه آموزشی “جهاد تبیین” با حضور حدود ۱۰۰۰ نفر از فعالان فرهنگی و اســاتید و مدیــران مراکــز درمانــی


– اعزام بیــش از ۳ هــزار نفــر از دانشــجویان بــه اردوی راهیان پیشرفت (هوافضای سـپاه، مپنـا، مرکـز ژنتیـک، رویـان)


-برگـزاری طـرح مهردخـت در خوابـگاه هـای علـوم پزشـکی اسـتان تهـران بـا حضـور ۲۱ اسـتاد بـا عنـوان آمـوزش مهـارت هـای زندگـی در قالـب گفتگوهـای صمیمـی اتـاق بــه اتــاق در ۱۳۳ شــب و ۴۰ بــار حضــور در خوابــگاه هــا بــه مــدت ۴۴۶ ســاعت و بــا پوشــش حــدود پنــج هــزار نفــر در ۲۴ خوابــگاه


– جشن بزرگ “روز دختـر” با حضور ۳۵۰۰ نفر از دانشــجویان دختــر کلیه مراکز آمـوزش عالـی ۱۴ اسـتان نزدیـک و همجـوار در حـرم مطهـر حضـرت معصومـه سلام الله علیها


– برنامـه ریـزی اعـزام حـدود ۱۴هـزار نفـر از دانشـجویان بـه اربعیـن حسـینی در دوسـال
گذشته 


– اجرای طرح طبیعـت گردی روزهای پنج شنبه و جمعه برای کلیــه دانشــجویان خوابگاهـی بـه ویـژه دانشـجویان دانشـگاههای علـوم پزشـکی تهـران جمعـا ۴۵۰۰ نفــر دختــر و پســر (بــه تفکیــک یــک روز خواهــران و یــک روز بــرادران)


– برگـزاری همایـش پنـج دوره ۳ روزه توانمندسـازی علمـی و فرهنگـی بـرای ۱۰۰۰ نفـر از روسـا و کارشناسـان ادارات مشـاوره و سلامت روان دانشـجویان بـا رویکـرد مشـاوره اسلامی و نیـز ۲۰۰ نفـر از اسـتادان طـرح اسـتاد مشـاور دانشـجویان (در ۸۰هـزار نفـر سـاعت)


– اجــرای بالــغ بــر ۳۷۸۵ عنــوان برنامــه قرآنــی در هفتــه قــرآن و عتــرت از۱۸ تــا ۲۴ آبــان مــاه همزمــان بــا ایــام ســالروز رحلــت مفســر گرانقــدر قــرآن کریــم علامه طباطبایــی.


– شناسـایی و تکریــم نخبگان قرآنی دانشگاهها در حوزه های مختلــف قرائــت، حفــظ و مفاهیــم قــرآن کریــم و در ســه گــروه اســتاد، دانشــجو و کارمنــد کــه در مجمــوع در دانشگاههای علوم پزشکی بالــغ بــر ۱۳۹۲ نخبــه قرآنــی شــامل: ۳۲۵ اســتاد، ۵۸۷ دانشــجو و ۴۸۰ کارمنــد شناســایی شــدند.


– غربالگری و پایش وضعیت سلامت روان دانشجویان جدیدالورود، کلیــه دانشـجویان، دسـتیاران و دانشـجویان دکتـرای دانشـگاه/ دانشـکده هـای علـوم پزشــکی


– برگـزاری دو دوره المپیـاد فرهنگـی و ورزشـی دانشـجویان بیـن الملـل دختـر و پسـر در مجموعـه خزرآبـاد سـاری و نیـز دو دوره المپیـاد فرهنگـی ورزش قهرمانـی و همگانی بـرای حـدود سـه هـزار نفـر از دانشـجویان پسـر و دختـر دانشـگاه هـای علوم پزشـکی سراسـر کشـور در شـهرکرد و خزرآباد سـاری
– تجهیـز کلیـه خوابگاه‌های دانشـجویی بـه سـالن هـای ورزشـی (حـدود ۲۵۰ سـرای دانشـجویی فاقـد امکانـات ورزشـی بـه تجهبـزات ورزشـی مجهـز شـدند)


– تهیـه پیوست فرهنگـی بـرای ورزش و تربیـت بدنـی، مراکـز مشـاوره و سلامت روان دانشگاهها


– ابلاغ و تشکیل شورای فرهنگی بیمارستانها و مراکز درمانی برای نخستین بار


– ابلاغ دســتورالعمل مشــترک بــا معاونــت آمــوزش وزارت و معاونــت آمــوزش نهــاد بــا عنــوان “دروس معــارف اثــر بخــش” بــرای بــه روز رســانی و اســتفاده از روشــهای کاربــردی ارائــه دروس معــارف اســامی دانشــگاهها


– تهیـه آییـن نامـه تاسـیس مراکـز سـبک زندگـی، مشـاوره و سلامت اجتماعـی طـرح تحولــی دفاتــر مشــاوره و ســلامت روان بــه مراکــز آموزشــی و گفتمــان ســازی ازدواج دانشــجویی و خانــواده بــا رویکــرد ایرانــی-اسلامی


– احیا و برگــزاری جلســات شــورایعالــی انطبــاق ، شــورای عالــی فرهنگــی و هیئــت مرکــزی نظــارت بــر تشــکل هــای دانشــجویی بعــد از ۱۰ ســال 


– ابلاغ برنامـه عملیاتـی تفاهـم نامـه مشـترک وزارت بهداشـت و مرکـز مدیریـت حـوزه علمیـه و نهـاد نمایندگـی بـا ۳۶ برنامـه اجرایـی


– برگزاری همایــش دبیــران هماندیشــی اســاتید دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــا موضــوع محــوری جمعیــت


– حمایـت و مشـارکت بـا نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاه ها در خصـوص برگـزاری برنامـه آینـده روشـن ویـژه نخبـگان و رتبـه هـای زیـر ۱۰۰۰ کنکـور تجربـی و نیـز جشـن ازدواج دانشـجویی ویـژە دانشـجویان دانشـگاههای پزشـکی در سراسـر کشـور


– برگزاری کارگاه های علمی-آموزشی بــا محوریت حمایت از خانـواده و جوانـی جمعیـت بـه منظـور آمـوزش ائمـه جماعـات مراکـز آموزشـی و درمانـی سراسـر کشـور بــا حضــور ۴۰۰ نفر از ائمــه جماعات در مشهد مقــدس


– دوازدهمین جشنواره فرهنگی هنری نظــام سلامت با عنوان “سیمرغ” و بــا شــعار “ایــران جــوان بمــان” در هفــت بخــش
– بازدیـد و نظـارت از ۱۱۷مرکـز درمانـی دولتـی و خصوصـی بـا توجـه بـه شـاخصه هـای قانـون انطبـاق خدمـات پزشـکی بـا موازیـن شـرع مقـدس


– به روزرسانی و ابلاغ شیوه نامه جدید شورای انظباطی دانشجویان


– برگـزاری مرحلـه کشـوری و آییـن اختتامیـه بیسـت و هفتمین جشـنواره قـرآن و عترت ویـژه اسـاتید، دانشـجویان و کارکنـان وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در اردیبهشـت ماه ۱۴۰۲


– بهره برداری از ٢١ پــروژه در دســت احــداث، بازســازی و خوابــگاه خریــداری شــده بــا ظرفیــت ٤٣٧١ نفر (تخــت) و متــراژ ٦٢٤٠٩ مترمربــع، تعــداد خوابــگاه هــای ملکــی مجــردی بــه تعــداد ٣٣٨ بــا ظرفیــت ٧٠٤٧٨ نفــر و متــراژ ٩١٤٣٠٣ مترمربــع افزایــش یافـت و بـا اجـاره ١٢٦ خوابـگاه دانشـجویی مجـردی، تعـداد خوابگاه های دانشـجویی مجـردی در مجمـوع بـه ٤٦٥ بـا ظرفیـت ٨٨٣٠٠ نفر (تخـت) و متـراژ ١١٠٠٢٩٨ مترمربـع افزایــش یافــت.


– تدویـن و به روز رسـانی آییـن نامـه اسـکان دانشـجویان خوابگاهـی، آییـن نامـه تغذیـه دانشــجویان، آییــن نامــه فعالیــت دانشــجویی، آییــن نامــه شــورای برنامــه ریــزی خدمــات رفاهــی مناطــق دهگانــه کشــور و… و همچنیــن دســتورالعمل و شــیوه نامــه هــای مربوطــه


– برگـزاری ویـژه برنامه هـای مـاه مبـارک رمضـان شـامل: اجـرای طـرح سـی شـب – سـی مســجد – ســی خدمــت، اجــرای طــرح ســی جــزء – ســی تــلاوت (مراســم جــزء خوانی قرآن کریم)، اجرای طرح سی روز – سی تفسـیر، اجــرای طــرح ســی روز – ســی مسـابقه، اجـرای جشـن تکلیـف فرزنـدان نظـام سلامت و پویـش اولیـن نمـاز – اولیـن روزه، اجــرای طــرح خانــواده بهشــتی (جشنواره قرآن و عترت خانواده)، اجرای طرح سفره های کریمانه.


– رشـد ۴ درصـدی تعـداد سـالن هـای غذاخـوری و رشـد ۳ درصـدی ظرفیـت سـالن هـای غذاخـوری دانشـجویی در دانشـگاه و دانشـکده هـای علوم پزشـکی کشـور


– پوشش صد در صدی بیمه دانشجویان دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی


– تدویــن و ابـلاغ پیوست فرهنگی خوابگاه های دانشجویی متاهلی بر اسـاس قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت

منبع خبر: خبر گزاری ایسناآخرین اخبار,پربازدید ترین اخبار, اخبار روز

بیشتر بخوانیم بورس خرید نهال کجاست؟ نکات خرید نهال چیست؟
بیشتر بخوانیم راهنمای خرید نهال

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *